5 stjerner på Trustpilot
anmeldelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Af 24. APRIL 2023

§1 GENERELT 

I. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer foretaget af Collatz – Web & Marketing Consulting, CVR-nummer: 38399667 (i det følgende benævnt CC). 

II. Betingelserne udgør sammen med tilbud, databehandleraftale, ordrebekræftelse og andre skriftlige aftaler afgivet af CC, det samlede aftalegrundlag om CCs salg og levering af serviceydelser og produkter til Køber. 

III. Ændringer og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende hvis CC og Køber har aftalt dem skriftligt. 

§2 TILBUD, ORDRE OG ACCEPT 

I. Kun skriftlige tilbud og aftaler/referater er bindende. 

II. Tilbud er gældende 14 dage efter den dato, tilbuddet er dateret eller afgivet, medmindre andet fremgår af tilbuddet. 

III. Et køb er endeligt, når Køberen skriftligt har accepteret tilbuddet. Herefter kan aftalen ikke annulleres, ændres eller udsættes af Køberen uden skriftlig accept fra CC, og da kun mod betaling af påløbne omkostninger. 

IV. Såfremt Køber er af den opfattelse, at oplysningerne i en modtagen ordrebekræftelse eller vilkårene i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er i strid med den indgåede aftale, skal Køber straks skriftligt reklamere herover. 

V. Køber skal udpege én kontaktperson (ansat hos Køber) som er ansvarlig for samarbejdet. 

VI. Såfremt kontaktpersonen ikke har mandat til at godkende tilbud, ordre og leverancer, er det Købers ansvar at udpege en separat person (ansat hos Køber) med dette mandat. CC er ikke ansvarlig for, at Købers accept er foretaget med det rigtige mandat.

§3 PRISER OG BETALINGSBETINGELSER 

I. Alle priser er ekskl. moms. 

II. Kørsel i forbindelse med udførelsen af aftalen refunderes af Køber til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten, medmindre andet er aftalt skriftligt. 

III. Udgifter til køb af softwarelicenser eller andet som er nødvendigt i direkte forbindelse med udførelse af serviceydelsen, refunderes af kunden til kostpris plus et håndteringstillæg på 10%, medmindre andet er aftalt skriftligt. 

IV. Betalingsfrist er 8 dage netto. 

V. Ved for sen betaling debiterer CC 2% per påbegyndt måned i renter. VI. Ved manglende betaling trods påkrav herom er CC berettiget til uden varsel at fratage Køber brugsretten til det leverede produkt. 

VII. Medmindre andet er aftalt, betales leverancen over to rater. 40% af aftalens pris betales af Køber ved accept af aftalen. De resterende 60% betales af Køber ved endelig leverance (se definition på endelig leverance i §5 stk. I). 

§4 FORTROLIGHED 

I. Køber skal i det omfang, at det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne give CC adgang til personoplysninger. De nærmere vilkår for afgivelse og håndtering af personoplysninger reguleres af databehandleraftalen. 

II. Alle medarbejdere i CC er kontraktligt underlagt tavshedspligt, således at ikke offentlige tilgængelige oplysninger, afgivet i forbindelse med Købers projekt, ikke videreformidles til udenforstående tredjeparter uden skriftlig accept fra Køber. 

III. Samarbejdet forpligter ligeledes Køber til, at ikke offentlige tilgængelige oplysninger om CC, som Køber måtte komme i besiddelse af, ikke videreformidles til udenforstående tredjeparter uden skriftlig accept fra CC. 

§5 LEVERINGSTID OG LEVERING 

I. Endelig leverance af Købers produkt sker ved én af følgende hændelser:
a. 14 dage efter produktet er lagt live
b. 60 dage efter Købers testperiode er påbegyndt
c. 60 dage uden Købers reaktion på CCs henvendelser

II. Levering finder sted til den med Køber aftalte tid, medmindre det nævnte forbehold i pkt. IV gør sig gældende.

III. Såfremt der ikke er aftalt en leveringstid, finder levering sted når CCs arbejde er
færdigt.

IV. Leveringsdato er kun gældende, i det omfang Køber lever op til aftalte leverancer og
at Køber er tilgængelig til besvarelse af afklaringer. Såfremt en forsinkelse skyldes
Købers manglende leverance eller tilgængelighed, vil CC informere om en ny
leveringsdato efter Købers leverance er leveret eller besvarelse af afklaring. Det
bemærkes, at der må forventes at en leveringsdato forsinkes mere end dobbelt af
forsinkelsen for Købers leverance eller besvarelse af afklaring.

V. Overskrides den aftalte leveringsdato med mere end 60 dage har Køber mulighed for
at annullere den del af aftalen, som er berørt af forsinkelsen. Dette gælder ikke såfremt
det er hindringer der kan henføres til Købers forhold og CC har gjort Køber
opmærksom på det.

VI. Efter endelig leverance af produktet, har CC ikke længere ansvaret for
vedligeholdelse af det leverede produkt, medmindre andet er aftalt.

VII. Efter endelig leverance af produktet er CC ikke ansvarlig for at udbedre fejl eller
mangler som del af den oprindelige leverance. Software kræver vedligeholdelse og
funktioner kan påvirkes af tredjeparts opdateringer eller ændringer.

VIII. Køber har 14 dage efter produktet er lagt live til at reklamere over fejl, afvigelser eller
mangler. Herefter betragtes produktet som endelig leveret.

IX. Ved udbedring af større fejl, afvigelser eller mangler, som CC ikke med rimelighed
er skyld i eller kunne have undgået, vil Kunden blive faktureret efter aftalt timepris.

X. Såfremt Køber med rimelighed kunne gøre CC opmærksom på en fejl, mangel eller afvigelse i god tid inden en leverance, og Køber ikke har gjort dette, og har den manglende handling betydning for omfanget af udbedringen, vil Kunden blive faktureret efter aftalt timepris.

 §6 EJENDOMSRET 

I. Når hele aftalen er betalt, overgår alle rettigheder over slutproduktet til Køber, medmindre andet er aftalt. 

II. CC har ret til at genbruge generelle dele af kode og materiale lavet i forbindelse med serviceydelsen internt eller til andre kundeprojekter. CC har som udgangspunkt ikke ret til at kopiere større funktionalitet til et direkte konkurrerende produkt eller service.

III. Køber kan til enhver tid få udleveret data, kode og materiale som køber har rettigheder til og som CC ligger inde med, ved skriftlig henvendelse til CC. Der kan gå op til 30 dage før udlevering, da data, kode og materiale skal overdrages på fornuftig og forsvarlig vis. CC er ikke forpligtet til at beholde data, kode og materiale efter endelig leverance. 

IV. Køber garanterer at al tekst, grafik, billeder, design, varemærker eller andet indhold overdraget til CC til brug i produktet, er ejet af Køber, eller at Køber har tilladelse fra rette ejer til at anvende det. 

§7 SUPPORT 

I. Support foregår via e-mail og besvares så vidt muligt inden for 24 timer udenfor ferieperioder. Med mindre andet er aftalt, vil Køber blive faktureret efter aftalt timepris. 

§8 FORCE MAJEURE 

I. Medmindre CC har kunnet undgå en følge eller have afværget den, hæfter CC ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse af aftalen som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, beslaglæggelse, brand, tyveri, usædvanlige naturforhold, pandemi/epidemi eller lignende.

§9 ANSVAR 

I. CC sørger, at leverancen udføres i overensstemmelse med god IT-skik, herunder ved at anvende velafprøvede designmetoder, kvalitetsstandarder, programmeringssprog og programudviklingsværktøjer. CC sørger desuden for, at leverancen i øvrigt udføres i overensstemmelse med det aftalte. Herudover garanterer CC, at leverancen er udført efter bedste evne for at opfylde Købers behov inden for budget og tidsramme, som CC har forstået det og beskrevet i tilbuddet. 

II. CC påtager sig ikke ansvar for fejl eller mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld betjening, hændelige begivenheder, ændringer i tredjeparters software og API’er eller andre lignende forhold. 

III. CC er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af produktion, mistet omsætning, forventede besparelser, tab eller forurening af data samt indirekte tab eller følgeskader. 

IV. CC har desuden ikke produktansvar udenfor reglerne i produktansvarsloven. 

V. CC er ikke ansvarlig for tab og skader, som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til CCs samt CCs leverandørers servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer. 

VI. CC er ikke ansvarlig for nedbrud eller påvirkning af oplysninger på hjemmesiden som følge af force majeure begivenheder herunder herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, beslaglæggelse, brand, tyveri, usædvanlige naturforhold, pandemi/epidemi eller lignende. 

VII. CCs samlede totale ansvar overfor Køber er begrænset til et beløb svarende til kontraktens samlede pålydende. 

VIII. CC er ikke ansvarlig for, at det leverede produkt opfylder lovgivning eller standarder, medmindre andet er aftalt. 

§10 GÆLDENDE LOV OG VÆRNETING 

I. Aftalen er i alle henseender underlagt dansk ret. 

II. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, skal afgøres ved en dansk domstol i den retskreds hvor CC er beliggende.

§ 11 TREDJEMANDS RETTIGHEDER

I. CC er overfor kunden ansvarlig for at de af CC leverede ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder. 

Kunden er dog selv ansvarlig for at kundens data, hjemmesider, registrerede domænenavne, indhold af webhotel, ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker m.v. 

II. I tilfælde af at der foretages retsskridt overfor kunden eller CC er CC berettiget til enten at ændre sine ydelser, således at der ikke foreligger en krænkelse eller at ophæve denne aftale helt eller delvist uden ansvar for CC. Kunden kan i disse situationer ikke kræve erstatning. 

III. Kunden må ikke ved anvendelse af systemet forsøge at få uautoriseret adgang til systemer eller på anden måde at overtræde gældende lovgivning. 

På samme måde gælder det, at kunden ikke må medvirke til spredning af virus, børneporno, fremsendelse af uønskede e-mails såsom spam, kædebreve eller lignende, portscanning af andre computere på Internettet, krænke tredjemands rettigheder ved downloadning, distribution eller lignende, slette eller forfalske transmissionsinformation, herunder IP-adresser og header information, overtræde gentagne gange for uskrevne regler for god skik på Internettet og materiale med ekstreme politiske synspunkter.

§12 ABONNEMENTER

I. Kundens brug af abonnementsydelser leveret af CC foregår for kundens eget ansvar og risiko, hvorefter CC intet ansvar har for indhold, rigtighed, lovlighed, lydighed m.v. af de informationer kunden modtager eller sender via Internettet. 

II. CC fraskriver sig ansvaret for enhver skade, herunder ethvert tab, såvel direkte som indirekte som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, herunder tab af data samt anden skade forvoldt af enhver form for tredjepartssoftware f.eks. ved opdatering af plugins eller anden øvrig software, uanset baggrunden herfor, medmindre CC har handlet forsætlig til skade for kunden eller groft uagtsomt. 

III. CC er ej heller ansvarlig for driftstab, følgeskader, tab af data og reetablering af data, ligesom kunden selv skal sørge for at der tages back-up i fornødent omfang. 

Back-up er derfor kundens eget ansvar, medmindre dette er inkluderet skriftligt i aftalen, eller ved anden særskilt skriftlig aftale. 

IV. CC ansvars er dog under alle omstændigheder maksimeret til prisen i den skriftlige aftale imellem kunden og CC. 

V. CC hæfter ikke, eller og er ansvarlige for eventuelle meromkostninger der måtte komme til ekstern leverandør ifb. med vores leverancer. Er der tilkøbt integration til et tredjeparts program/system, forudsætter dette at der kan kobles op via online tilgang, API eller “stored procedures”. Såfremt at dette ikke er muligt, forbeholder CC sig retten til at annullere den specifikke del af ordren, der omhandler “integration” og levere de resterende ydelser i kontrakten såfremt andet er aftalt. Eventuelle omkostninger/meromkostninger forbundet med ERP systemer eller andre systemer, skal direkte afholdes af kunde og ekstern partner.

VI. I tilfælde af at kunden overtræder bestemmelserne i nærværende betingelser, forbeholder CC sig til, uden kompensation til kunden, at afbryde aftalen imellem CC og kunden. 

CC er berettiget til, at viderefakturere evt. omkostninger, egne såvel som pålagte pga. kundens misbrug. 

VII. Aftalen mellem kunden og CC løber 3 måned ad gangen. 

Aftalen fornyes automatisk med en ny tilsvarende periode (3 måned) i tilfælde af at aftalen ikke opsiges. 

Kunden kan til enhver tid skriftlig opsige aftalen, dog senest 30 dage før udløbet af aftalens periode. 

VIII. I tilfælde af at kunden opsiger mindre end 30 dage før udløbet af den igangværende aftales periode, fornyes aftalen automatisk med 3 måneder og opsigelsen har først virkning fra udløbet af kommende aftaleperiode. 

IX. Opsigelse fra kundens side kan alene ske skriftligt ved brev eller e-mail af en tegningsberettiget person. Det er ikke muligt at opsige aftaler om ydelser pr. telefon. 

X. CC er berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige abonnementet med 30 dages skriftlig varsel sendt pr. brev eller e-mail til den af kunden registrerede adresse og eller e-mail mod betaling af forudbetalt beløb opgjort i forhold til den resterende abonnementsperiode. Ved kundens væsentlige misligholdelse af kontrakten er CC berettiget til at hæve aftalen uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i kontrakten eller forretningsbetingelserne. Misligholdelse vil medføre nedlukning af alle engagementer, hvorefter sagen vil overgå til retslig proces.